پروژه مهدی
مشخصات فنی: اجرای قوطی آهن زیر کار لامل
نصب پروفیل لامل 7 و 10 به همراه نوار
نصب شیشه به همراه دوک
تاریخ شروع : 92/08/10
مدت : 40 روز کاری
آدرس : اصفهان
عکسهای پروژه